Metodologia dels 5 sentits – Acadèmia Quality Kids

Metodologia dels 5 sentits

Quality Kids es basa en una metodologia pròpia, flexible i molt diversa, ja que busca aconseguir l’aprenentatge a través dels cinc sentits. Contínuament busquem com millorar introduïnt noves eines per tal d’adaptar-nos als ràpids canvis de la societat.

Fonètica : oïda
El nens i nenes gaudeixen d’una gran capacitat auditiva i d’assimilació de fonemes i sons que és màxima durant els primers anys de vida. Aquesta capacitat va minvant paulatinament fins que al voltant dels dotze anys queda substancialment reduïda.
És per tant molt important de cara a l’aprenentatge de llengües molt fonètiques, com per exemple l’anglès, començar de ben petit per tal d’assimilar els fonemes propis així com les regles de pronunciació de la llengua estrangera objectiu.
Per aquest motiu la fonètica és un pilar fonamental en la metodologia de Quality. Actualment incloem a la metodologia Quality un dels cursos d’assimilació de l’anglès més exitós a la Gran Bretanya i més estés en el món anglosaxó: Jolly Phonics.

Kinestèsia : moviment i tacte
Quan som petits la capacitat cognitiva està poc desenvolupada, per tant l’aprenentatge té lloc a través dels sentits i de les emocions. La nostra metodologia te cura d’estimular als nens i nenes des de diverses maneres, i una de les que tenim especial cura és a través del moviment i del tacte.
És molt important que en una sessió de seixanta minuts s’hi incloguin uns deu minuts d’activitats que impliquin moviment i experimentació del tacte. Per aquest motiu, als centres Quality de Sabadell i Montmeló disposem o bé d’aules grans o bé de sales polivalents on poder realitzar aquest tipus d’exercicis.
TPR (total physical response) és un mètode que utilitzem força sovint i que consisteix en donar instruccions als alumnes, els quals han de respondre ràpidament a la instrucció del professor. Hi ha moltes variants d’aquesta tècnica, entre les més conegudes hi trobem el popular “Simon says”.

Teatre : emoció
L’aprenentatge realitzat a través de les emocions és molt significatiu per a l’alumne i per tant el teatre ofereix una eina idònia per a treballar estructures de llengua en un context divertit i emotiu. Amb els més petits treballem obres clàssiques, i amb els més grans realitzem obres pròpies on els scripts estan escrits pels propis alumnes.
De la manera que muntem les obres, hi ha espai per a que cada alumne es desenvolupi en el camp en que es senti més a gust: redactor de l’escript; organitzador del muntatge i direcció de l’execució; apuntador d’actors; muntatge audiovisual i decorats. D’aquesta manera cada alumne participa de la manera en que es troba més a gust i així tothom pot sentir aquest projecte com a propi.

Projectes
Actualment als col·legis es realitzen assignatures en llengua estrangera a banda de l’assignatura de llengua d’aquesta mateixa. Així per exemple molts col·legis realitzen l’assignatura de medi o la d’educació física en anglès o francès.
Igualment a Quality treballem els conceptes apresos a d’altres assignatures en el que nosaltres anomenem projectes. Actualment la Generalitat en el seu master de professorat i també en el magisteri insisteix molt en el s’anomena CLIL (content and language integrated learning) per tal que l’alumne utilitzi la llengua per a realitzar projectes d’altres assignatures.
A Quality apostem per aquest sistema i per això tenim professors multidisciplinars que a part de la docència de la llengua coneguin altres disciplines com les ciències, socials, història, etc…

Noves Tecnologies
El Gener de 2015 vam anar a la fira de l’educació de London per tal de conèixer les novetats en el sector de les noves tecnologies aplicades a l’ensenyança d’idiomes i de l’anglès en particular.
A partir del curs 2015 – 2016 comencem a introduir les noves tecnologies en la metodologia de Quality. Per una banda, utilitzem un software de gestió on tant alumnes com pares i mares poden accedir per veure notes, treballs, interactuar amb companys, fer preguntes al professor.